Vind nu mijn nieuwe baan

Zoek in
vacatures

Algemene voorwaarden

Algemeen

De gebruiker verklaart door het gebruik van de site vacaturerunner.nl kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee in te stemmen.

Volgende personen zijn in deze voorwaarden opgenomen:

"vacaturerunner.nl" dit zijn de beheerders van de site www.vacaturerunner.nl,
"Gebruiker" dit is iedereen die van de diensten op vacaturerunner.nl gebruik maakt,

Voor vacaturerunner.nl gelden onderstaande voorwaarden en het Nederlands Recht. Deze voorwaarden kunnen door vacaturerunner.nl zonder persoonlijke notificatie worden gewijzigd.


1. Eigendomsrecht

  • Het intellectuele eigendomsrecht van vacaturerunner.nl, waaronder vallen: de scripting, database, teksten, beeldmateriaal, interfaceontwerp, design, productnaam en andere onderdelen gerealiseerd door vacaturerunner.nl ligt nadrukkelijk bij vacaturerunner.nl.

  • Het eigendom van de gegevens en beeldmateriaal dat door de gebruiker op vacaturerunner.nl geplaatst wordt, ligt bij de gebruiker.

  • Het is vacaturerunner.nl toegestaan om op elk gewenst moment, zonder notificatie en opgaaf van redenen, een vermelding te wijzigen of te verwijderen of een gebruiker toegang te weigeren.

  • Het is niet toegestaan de inhoud te gebruiken ter verrijking van een database of ander misbruik van de informatie. Het is niet toegestaan onderdelen van de site te publiceren of te dupliceren zonder schriftelijke goedkeuring van vacaturerunner.nl, met uitzondering van één exemplaar voor eigen gebruik. Bij misbruik wordt aangifte gedaan en kan een rechtsvervolging plaats vinden.

2. Aansprakelijkheid

  • vacaturerunner.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, geleden door gebruiker of door derden. Hieronder vallen onder andere: het verlies van gegevens, overlast door foutieve vermeldingen, overlast door misbruik van de site, e.d. Onder misbruik wordt onder andere verstaan: onjuiste informatie (persoonlijke informatie e.d.), verboden informatie (links naar websites, advertenties die geen directe betrekking hebben op de site, discriminerende, seksuele of beledigende vermeldingen of andere zaken die niet tot de redelijkheid en billijkheid behoren, omschreven in de Nederlandse wet of jurisprudentie). Het wordt erg op prijs gesteld als misbruik of overlast wordt gemeld aan vacaturerunner.nl, zodat eventuele acties hiertegen kunnen volgen.

  • Door gebruik van de site vrijwaart de gebruiker vacaturerunner.nl volledig voor alle mogelijke claims.

  • vacaturerunner.nl heeft het recht om van personen, bedrijven of organisaties die misbruik maken van de site een schadevergoeding te eisen.